>
PŘEDSVATEBNÍ SMLOUVA
Svatební smlouva „je bezpochyby nejdůležitější ze všech smluv, které mezi sebou lidé uzavírají, neboť je základem společenského života, slouží ke klidu rodin a blahu státu“. Toto je citát z knihy Dokonalé vědění notářské vydané již v roku 1761. Předmětem předmanželské smlouvy bývá nejčastěji majetkové uspořádání, sňatkem totiž jinak automaticky vzniká majetkové společenství - tzv. společné jmění manželů. Do společného jmění manželů nenáleží majetek získaný dědictvím nebo darem dále majetek nabytý jedním manželů jako majetek náležící do výlučného vlastnictví jednoho z manželů. Dále věci vydané v rámci předpisů o restituci majetku jednoho z manželů, který měl vydanou věc ve vlastnictví před uzavřením manželství nebo jemuž byla věc vydána jako právnímu nástupci původního vlastníka. Ze společného jmění manželů se také vyčleňují závazky týkající se majetku, který náleží výhradně jednomu z nich (např. splátky úvěru, o který požádal manžel-ka před uzavřením sňatku), a závazků, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřeným majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z  nich bez souhlasu druhého.
Zajistíme pro Vás:
  • Návrh předmanželské smlouvy
  • Konzultace s notářem
  • Konečné vyhotovení předmanželské smlouvy